Aktualizované informace o možnosti návštěv od 19. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci,                                                                                                 

informujeme Vás, že zákaz návštěv stále trvá, a to po dobu nouzového stavu.                              

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv a Domov pro seniory Koryčany stanovuje pro období 5. 12. 2020 po dobu trvání nouzového stavu tato pravidla pro návštěvy: 

1.     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud uživatel domova

1.1  Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka)

1.2  Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

1.3  Je omezen ve svéprávnosti

2.     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

2.1  Absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem

            nebo

2.2  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

       nebo

2.3 podrobí se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem.

Návštěvní doba

(pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2.1 a 2.2 nebo podstoupí                      POC test dle bodu 2.3)

                      je ve dnech úterý, čtvrtek, sobota, neděle,

a to v době 14.00 – 16.00 hod.

Návštěvu je nutné si rezervovat na

telefonním čísle 775 556 184.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

  • nevykazují příznaky respiračního onemocnění, podstoupí měření tělesné teploty,
  • na návštěvu se dostaví 15 min před dohodnutou hodinou,
  • vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na test,
  • před odběrem vyplní čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením testu ve všech bodech (obsah určilo MPSV a slouží jako doklad k proplacení ze strany MPSV tak, aby ho návštěva mohla mít zdarma. Pokud návštěva odmítne dotazník vyplnit, test se neprovede a návštěva není umožněna),
  • po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 10 minut)
  • obdrží potvrzení o negativitě testu, které můžete využít následujících 48 hodin i v jiném zařízení sociálních služeb,
  • návštěvy používají vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest (po celou dobu návštěvy), a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si nepoužitý přinesou,
  • u jednoho uživatele max. 1 osoba; max. 30 min.,
  • testováni přímo v zařízení budou pouze rodinní příslušníci našich uživatelů (ostatní musí již přijít s potvrzením o absolvovaném testu),
  • test bude proveden pouze 1x týdně u jednoho rodinného příslušníka jednoho uživatele

(např. test bude proveden u dcery p. Novákové, v případě, že bude chtít přijít na návštěvu, byť v jiný termín, i syn musí mít potvrzení o negativním, již provedeném testu).   

V případě, že návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se procesům podrobit, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy.     Do budovy nebude vpuštěna. Dětem je umožněna návštěva pouze „přes okno“.

Domov pro seniory Koryčany není povinen testování návštěv provádět, jde o vstřícnost rodinám a snahu zajistit pro naše uživatele kontakt s rodinnými příslušníky.

Děkujeme za pochopení a respektování daných opatření, nutných k zamezení šíření epidemie

                                                                                                   Mgr. Radka Hapalová

Seznam odběrových míst je k dispozici na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *