Návštěvy již netestujeme, bezinfekčnost lze doložit jinými způsoby.

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN

ze  07. 06.2021 a MZDR 21735/2021 – 1/MIN/KAN a 16214/2020-6/MIN/KAN

z 19. 8. 2020 a 1595/2021-6/MIN/KAN stanovuji tato pravidla pro návštěvy

Omezení a regulace návštěv trvá.

Výjimku z omezení návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

(návštěvu je nutno si rezervovat)

1. Podrobí se před zahájením návštěvy POC samotestu z vlastních zdrojů, který provede na místě
nebo

2. absolvovala nejdéle před 3 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, zaměstnavatelem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem

nebo

3. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního  POC nebo RT- PCR testu neuplynulo  více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem

nebo

4. předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění

Návštěvní doba

je ve dnech úterý, čtvrtek, sobota, neděle,

a to v době 14.00 – 16.00 hod.

Návštěvu je nutné si rezervovat na

telefonním čísle 775 556 184

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

K jednomu uživateli je možná návštěva maximálně dvou osob, návštěvní doba je 30 minut, a to v prostorách k tomu vyhrazených. Dobu 30-ti min. je možné případně prodloužit, a to po dohodě se zdravotní sestrou, při objednání návštěvy. Tato možnost se týká především návštěvníků ze vzdálených měst.

Po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilukterý si přinesou. Výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 2 let věku a děti od 2 do 12 let, které mohou mít jiný prostředek  ochrany úst a nosu.

V případě, že návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Mgr. Hapalová Radka