Pravidla pro poskytování služeb

Pravidla pro poskytování služeb
Pečovatelskou službou Koryčany (s účinností od 20. 11. 2013)

I. Základní informace: Pečovatelská služba Koryčany je terénní služba, která je poskytována ve vymezeném místě, čase a rozsahu, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem (Pečovatelská služba Koryčany) a osobou požadující pečovatelskou službu (uživatelem), za úhradu dle platného ceníku.
Cílem pečovatelské služby je snahao podporu samostatnosti a zachování důstojného života uživatelů v jejich domácím prostředí.

II. Cílová skupina Cílovou skupinu osob, kterým lze poskytnout pečovatelskou službu tvoří:

 • senioři, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci nemohou bez pomoci zajistit základní potřeby a obsluhu;
 • zdravotně postižení, kteří si vzhledem k sociální a zdravotní situaci nemohou bez pomoci zajistit základní potřeby a obsluhu;
 • dlouhodobě nemocní, kteří se pro svůj zdravotní stav ocitli v nepříznivé situaci a sami ji bez pomoci nezvládnou;
 • rodiny s dětmi (postižené dítě, trojčata a více), které se dočasně ocitly v obtížné situaci.

Věková struktura

dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

III. Místo a čas poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována dle smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v domácnosti uživatele.

Pečovatelská služba je poskytována:

 • v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 21.15 hod.
 • o sobotách, nedělích a svátcích v době od 7.00 hod. do 21.15 hod.

Pokud uživatel projeví odůvodněné přání, může tato pečovatelská služba probíhat i v jiném, s uživatelem dohodnutém, čase.

Dovoz oběda probíhá v době od 10.30 hod. do 13.00 hod.

Čas poskytování dalších jednotlivých úkonů může být konkrétně stanoven nejméně 1 den přede dnem poskytnutí úkonu domluvou mezi uživatelem a pečovatelskou službou. IV. Rozsah poskytovaných služeb Jsou to tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V. Individuální plánování

Každý uživatel pečovatelské služby Koryčany má svého „klíčového pracovníka“ , který přednostně zabezpečuje provedení požadovaných úkonů a dále ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování plánu, provádí jeho hodnocení v souvislosti s osobními cíli uživatele. VI. Úhrada za úkony pečovatelské služby: Výše úhrady za úkony pečovatelské služby je stanovena v Ceníku úkonů Pečovatelské služby Koryčany, v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhláškou č.505 / 2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se platí v hotovosti, zpětně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, za který je úhrada účtována.

Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2:

 1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí;
 2. účastníkům odboje ( zák. č. 255/1946, zák. č. 462/1919 );
 3. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.47/1991Sb. nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona 119/19910 Sb. , ve znění zákona č. 47/ 1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/ 1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
 4. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. ,o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87 / 1991 Sb. , ve znění zákona č. 267 /1992 Sb. a zákona č. 78 / 1998Sb. , anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců.
 5. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

VII. Jak požádat o poskytnutí případně změnu rozsahu pečovatelské služby Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby může požádat osobně, písemně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby sociální pracovnici Pečovatelské služby Koryčany. Tato po domluvě navštíví zájemce, projedná s ním jeho požadavky. Zájemci jsou podány informace o pečovatelské službě, aby se mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít.
V případě zájmu o využití pečovatelské služby zájemce poskytne pracovníkovi Pečovatelské služby:

 • základní údaje pro přípravu smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby ( jméno, datum narození, bydliště, se souhlasem zájemce dále rodné číslo);
 • vyjádření ošetřujícího lékaře, zda z hlediska zdravotního stavu zájemce není námitek proti poskytování pečovatelské služby, zda není u zájemce zjištěna infekční a parazitární choroba, při které nemocný může být zdrojem onemocnění.

Pracovnice Pečovatelské služby Koryčany na základě vzájemné domluvy se zájemcem o pečovatelskou službu připraví smlouvu, která nabývá účinnosti podpisem obou stran.
Smlouva spolu s Pravidly poskytování pečovatelské služby a Ceníkem úhrad úkonů je předána uživateli.

Odmítnutí zájemce o poskytnutí pečovatelské služby může dojít pouze za předpokladu, že:

 • Pečovatelská služba Koryčany neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá;
 • Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá;
 • prostředí u žadatele neodpovídá hygienickým normám a hrozí zde riziko ohrožení personálu a tím následně i ostatních uživatelů služby;
 • v případě agresivních osob.

VIII. Poskytování pečovatelské služby Čas a četnost jednotlivých úkonů pečovatelské služby se sjednává se zájemcem individuálně. Pokud by zájemce či již uživatel požadoval provádění úkonů nepravidelně, je povinen tento požadavek nahlásit minimálně jeden pracovní den předem.
Pokud se jedná o zajištění úkonu v přesně stanovený čas, například doprovod k lékaři na objednané vyšetření, je povinen nahlásit tento požadavek tři pracovní dny předem.

Při změně zdravotního stavu uživatele, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které může být nemocný zdrojem onemocnění, je uživatel povinen na změnu svého zdravotního stavu upozornit pečovatelku a Pečovatelská služba Koryčany je oprávněna přerušit po dobu nemoci poskytování (všech nebo pouze některých) úkonů.

V případě, že uživatel služby pečovatelce neotevře v dohodnutém čase, bude pečovatelská služba postupovat takto:

 • opakovaný pokus o kontakt;
 • pokus o kontakt uživatele pomocí telefonu;
 • dotaz u sousedů, příbuzných a známých;
 • kontaktování rodiny nebo osoby, kterou uživatel uvedl jako kontaktní
 • informování obvodního lékaře;
 • přivolání policie – z důvodu podezření na zdravotní či jiné obtíže uživatele.

Uplatnění tohoto postupu zaznamená pečovatelka do dokumentace uživatele, do Knihy mimořádných událostí, která je uložena na budově pro pečovatelskou službu v Koryčanech na ulici Zámecká č. 457. IX. Specifikace prováděných úkonů

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití;
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny;
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
  • pomoc při použití WC.
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
  • dovoz nebo donáška jídla – pečovatelská služba zajišťuje dovoz obědů od dodavatele Gastro Kyjov a restaurace U Thonetů. Úhrada za obědy je vybírána po skončení měsíce podle skutečně odebraných jídel. Rovněž je v tomto termínu vybírán poplatek za dovoz. Úhradu je třeba zaplatit nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.

   Přihlášení – odhlášení oběda je nutné nahlásit do 7.00 hod. dne, na který chce uživatel oběd nahlásit nebo odhlásit.
  • pomoc při přípravě jídla a pití – jídlo je připravováno ze surovin uživatele (tyto suroviny může zajistit uživateli i pečovatelka);
  • příprava a podání jídla a pití.
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti – uživatel na vlastní náklady zajistí potřebné čistící prostředky, jenž jsou nutné k provedení úklidu.

   Úkon zahrnuje:
   • v kuchyni: mytí, utření a uklizení nádobí, umytí kuchyňské desky, umytí dřezu, umytí obkladů kolem kuchyňské linky, vynesení odpadků.
   • v bytě: vysávání, zametání, vytírání podlahy, utírání prachu na nábytku, zalévaní květin, převlékání ložního prádla.
   • v koupelně a WC: umytí WC, umyvadla, sprchového koutu nebo vany, umytí obkladů kolem umyvadla.
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, apod. – uživatel na vlastní náklady zajistí potřebné čistící prostředky, jenž jsou nutné k provedení úklidu.
  • donáška vody – toto je poskytováno pouze v případě náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie dodávky vody nebo v případě, že domácnost nemá zaveden přívod vody.
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení – jedná se o donášku uhlí a dřeva, vybírání a vynesení popela, běžné čistění topného zařízení.
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení – jedná se o donášku uhlí a dřeva, vybírání a vynesení popela, běžné čistění topného zařízení.
  • běžné nákupy a pochůzky – pečovatelka nakupuje zboží z obdržených finančních prostředků uživatele dle jeho požadavků. Při nákupu se respektuje i přání uživatele na místo nákupu. Uživatel má před nákupem sepsaný seznam věcí (možno sepsat přímo s pečovatelkou) které si přeje nakoupit. Na přání uživatele pečovatelka předá potvrzení o přijaté částce. Po nákupu je pečovatelka povinna hned nákup vyúčtovat (doloží účtenkou) a zbytek peněz vrátí uživateli.
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti – postupuje se jako při běžném nákupu.
  • praní a žehlení ložního prádla / osobního prádla , popřípadě jeho drobné opravy – poskytuje se dle přání buď v domácnosti uživatele anebo v prádelně pečovatelské služby. V případě praní v domácnosti uživatele se provádí praní prádla pracím práškem uživatele. Při praní prádla v prádelně prací prášek dodává pečovatelská služba a je započítán v ceně úkonu.Úhrada za tento úkon se provádí do 15 dne následujícího měsíce.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět – doprovod např. k lékaři, na úřad, kulturní akce apod. Je nutné dohodnout si předem hodinu a místo, kam chce doprovodit, a to 3 dny před požadovaným doprovodem, v akutních případech 1 den před požadovaným doprovodem.

X. Kontrola poskytované sociální služby Poskytované úkony zaznamenává pečovatelka do deníku práce a do výkazového listu uživatele, který slouží jako podklad k měsíčnímu vyúčtování.Práci pečovatelek a spokojenost uživatelů s poskytovanými službami kontroluje ředitel pečovatelské služby.
Stížnosti na kvalitu, nebo způsob poskytování pečovatelské služby Uživatelé pečovatelské služby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby, postup a chování pracovníků i na další okolnosti související s pečovatelskou službou Koryčany. Pokud uživatel podá stížnost, nesmí tím být jakýmkoli způsobem ohrožen, ve smyslu poskytování služeb. Všechny stížnosti jsou brány jako významný zdroj informací o spokojenosti s poskytováním pečovatelské služby.
Stížnosti je možné podávat ústně, v písemné nebo elektronické podobě. Uživatel si může svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Uživatel může kdykoliv svou stížnost vzít zpět. O každé stížnosti je proveden záznam v knize stížností.
Stížnosti jsou vyřizovány neprodleně, maximálně do 30 kalendářních dnů. Způsob vyřešení stížnosti je zaznamenán v knize stížností. O vyřízení stížnosti je uživatel informován písemně. Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření, a to zřizovatele, v tomto případě město Koryčany, dále krajský úřad Zlín, Kancelář Veřejného ochránce práv nebo Český helsinský výbor. Všechny potřebné adresy jsou uvedeny v Pravidlech pro podávání a vyřizování stížností, které jsou každému uživateli pečovatelské služby na požádání přístupny. XI. Ukončení poskytování pečovatelské služby K ukončení poskytování pečovatelské služby dochází ukončením platnosti Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby (je-li uzavřena na dobu určitou), dále vypovězením smlouvy. Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Pečovatelská služba Koryčany může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby.

Přejít k navigační liště