Zásady poskytované sociální služby

Individuální přístup personálu – za samozřejmost pokládáme to, že ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele.

Respektování důstojnosti a práv uživatelů – ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele.

Respektování svobodného rozhodnutí – při poskytování sociální služby i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí činností využívat. Nesnažíme se hodnotit jejich životní styl a návyky. Služby poskytujeme formou nabídky. Vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatele.

Ochrana osobních a citlivých údajů – v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů zachováváme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

Flexibilita – přizpůsobování sociální služby potřebám uživatelů. Personál se snaží vždy domluvit s uživatelem, co přesně si přeje nebo potřebuje.

Spolupráce s rodinou – jako udržení a podpora vzájemných rodinných vztahů. Rodina je pro nás důležitým spojením mezi námi a uživatelem.