Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

1. Ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti

Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. Individuální přístup k uživatelé, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím

Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživatelé dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživatelem. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

3. Dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele

Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů a jejich autonomii.

4. Rovný přístup ke všem uživatelům

Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživatelem partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

5. Profesionální poskytování služby

Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.